Този сайт използва бисквитки (cookies), за да ви предостави по-качествена услуга. Ако продължите да използвате сайта ни, се съгласявате с политиката за Бисквитки.

  • 064 678 740; 064 680 453
  • от понеделник до петък: 7:00 - 19:00

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

В „ДКЦ III-ПЛЕВЕН” ЕООД

 

(съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679)

 

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ ГОСПОДИНЕ,

 

За „ДКЦ III-Плевен” ЕООД защитата на неприкосновеността на личния Ви живот и сигурността на личната Ви информация са основен приоритет.

В тази връзка и във връзка с правилата, съдържащи се в Общия регламент относно защитата на данните – ОРЗД (Регламент 2016/679), предлагаме на Вашето внимание следната информация:

 

І. ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ И КООРДИНАТИ ЗА КОНТАКТ

 

„ДКЦ III-Плевен” ЕООД е администратор на лични данни със седалище и адрес на управление гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия“, ул. ,,Владимир Бурмов“ № 22,  ЕИК: 000411959. Вие можете да установите контакт с администратора на горепосочения адрес, на ел. поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или чрез длъжностното лице по защита на данните на тел. 0879 12 37 44.

 

ІІ. ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧИИТО ДАННИ СЕ ОБРАБОТВАТ ОТ ДРУЖЕСТВОТО

 

„ДКЦ III-Плевен” ЕООД обработва лични данни на следните физически лица – субекти на лични данни:

  • пациенти, а когато това е необходимо и на техни близки;
  • персонал – настоящи и бивши служители на дружеството и кандидати за работа;
  • посетители на лечебното заведение;
  • контрагенти или потенциални контрагенти на дружеството и на техни служители.

 

ІІІ. С КАКВИ ЦЕЛИ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ И НА КАКВИ ОСНОВАНИЯ

 

Личните данни се обработват основно за: нуждите на медицинската диагноза, лечение, изготвяне на необходимата медицинска и отчетна документация, във връзка с изпълнението на сключени договори, изпълнение на нормативно вменени задължения, за защита на жизненоважни интереси на субекта на лични данни, или на друго физическо лице, изпълнение на задача от обществен интерес, за легитимните интереси на „ДКЦ III-Плевен” ЕООД или тези на трети лица, само ако интересите или основните права и свободи на субекта на данните нямат преимущество пред тези интереси.  

 

„ДКЦ III-Плевен” ЕООД обработва лични данни на някое от следните законови основания, като в определени случаи обработването може да бъде осъществявано на повече от едно от долуизброените основания:

– законово задължение – по-специално по Закона за здравето, Закона за здравното осигуряване, Закона за лечебните заведения, подзаконовите актове по прилагането им, Националния рамков договор и др., а по отношение на служителите и в изпълнение на изискванията на трудовото и осигурителното законодателство;

– легитимен интерес, доколкото той има преимущество над интересите или основните права и свободи на субектите на данни;

– за изпълнение на договор, включително преддоговорните взаимоотношения преди сключването му;

– за изпълнение на задачи от обществен интерес;

– съгласие – свободно изразено, конкретно, недвусмислено информирано.

 

ІV. КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ И КОЙ ИМА ДОСТЪП ДО ТЯХ

 

В изпълнение на правата и задълженията си като лечебно заведение, работодател, договорен партньор, „ДКЦ III-Плевен” ЕООД обработва следните категории лични данни: име, адрес, телефонен номер, електронен адрес, дата и място на раждане, пол, месторабота, семейно положение и деца (в определени случаи: лични данни на съпруг/съпруга и други близки), информация за банкови сметки, информация за трудов и професионален опит, членство в професионални и съсловни организации, образование, придобита допълнителна квалификация/научна степен, сертификати и други документи, удостоверяващи знания и умения, длъжност, информация за подбор, атестационна информация, информация относно трудовата дисциплина, записи от системи за видеонаблюдение, както и друга информация, получена по електронен път (напр. информация от електронни карти за достъп), снимка.

 

„ДКЦ III-Плевен” ЕООД обработва и следните специални категории лични данни: членство в синдикални организации, данни за здравословното състояние, генетични данни и други, в зависимост от нормативните изисквания към дейността на лечебното заведение и неговите легитимни интереси.

С цел опазване на обществения ред и имуществото на болницата, обезпечаване сигурността на пациентите и служителите и извършване на контрол на достъп до обособените зони на сигурност, на територията на лечебното заведение се извършва видеонаблюдение в общодостъпните зони.

Видеонаблюдението е изградено на входно-изходните точки и вътрешното дворно пространство, а местата, на които има видеокамери са обозначени с информационни табели.

 

Достъп до обработваните от „ДКЦ III-Плевен” ЕООД лични данни имат само служители на лечебното заведение, чийто основни длъжностни задължения са обусловени от обработването на данните на конкретния субект на лични данни.

 

„ДКЦ III-Плевен” ЕООД може да предостави лични данни на трети лица, когато това се изисква по закон, когато това е необходимо за изпълнение на нормативно вменени задължения, или когато е в интерес на здравето на субекта на данните. Такива трети лица са НЗОК, Министерство на здравеопазването, медицински специалисти – консултанти, доставчици на ТРЗ услуги, застрахователи и др.

 

„ДКЦ III-Плевен” ЕООД ще изисква от всички трети лица да уважават сигурността на данните и да спазват законодателството по защита на данните.

 

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

Непредоставянето на поискана лична информация може да попречи на изпълнението на договорно задължение, спазването на законово изискване, оказването на определена медицинска услуга и др.

 

VІ. НАЧИН И СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

 

Личните данни се съхраняват на материален и електронен носител, като достъпът до тях е ограничен само до служители на лечебното заведение, имащи пряка или косвена връзка със съответния субект на лични данни.

 

„ДКЦ III-Плевен” ЕООД съхранява лични данни за периода, за който са необходими, за да бъдат изпълнени целите, за които са събрани, включително за да се спазят нормативните изисквания в областта на здравеопазването, данъчната система, трудовото, осигурителното право, счетоводните стандарти и др.

 

Записите от видеонаблюдението се съхраняват на  DVR-видеорекордери, намиращи се в защитени и охранявани пространства. Данните автоматично се изтриват при запълване на определен обем с новопостъпващата информация, за срок не повече от 30 дни.

 

VІІ. ПРАВА НА СУБЕКТА НА ЛИЧНИ ДАННИ И НАЧИН ЗА ТЯХНОТО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ

 

В качеството Ви на субект на лични данни, Вие имате следните права: – достъп до информация (съгласно чл. 15 от ОРЗД): това право Ви дава възможност да получите копие на личните данни, които „ДКЦ III-Плевен” ЕООД съхранява за Вас, и да проверите, дали има законово основание за тяхната обработка. – коригиране (съгласно чл. 16 от ОРЗД): имате възможност да изискате от „ДКЦ III-Плевен” ЕООД да коригира всяка непълна или неточна информация за Вас. – изтриване (право ,,да бъдеш забравен“, съгласно чл. 17 от ОРЗД): имате възможност да изискате от да изтрие или премахне Вашите лични данни, когато няма валидна причина да продължи обработката им.                                                     

– възражение срещу обработка (сългасно чл. 21 от ОРЗД): в случаите, в които „ДКЦ III-Плевен” ЕООД разчита на легитимните си интереси като основание за обработка, Вие можете да възразите срещу тази обработка.

– ограничаване на обработването (съгласно чл. 18 от ОРЗД): имате възможност да изискате от „ДКЦ III-Плевен” ЕООД временно да преустанови обработването на Вашите лични данни, ако например желаете да бъде установена точността на данните или причините за тяхното обработване.

– преносимост на данните (съгласно чл. 20 от ОРЗД): това Ваше право е ограничено до случаите, когато данните са предоставени от Вас за целите на договор и Ви дава възможност да изискате от „ДКЦ III-Плевен” ЕООД да предостави съхраняваните в електронна форма Ваши данни на трето лице.

– В случай, че сте предоставили изричното си съгласие за обработването на Вашите лични данни за конкретна цел, Вие имате право да оттеглите това съгласие. За да оттеглите Вашето съгласие е необходимо да се свържете с длъжностното лице по защита на личните данни на „ДКЦ III-Плевен” ЕООД. След получаване и разглеждане на Вашето искане, „ДКЦ III-Плевен” ЕООД ще преустанови обработката на данните за целта/целите, за които Вие първоначално сте се съгласили, освен ако няма друго законово основание, за да продължи обработката, за което ще бъдете уведомени своевременно.

 

За да осъществите някое от гореизброените права или да получите повече информация, можете да се обърне към длъжностното лице по защита на личните данни в „ДКЦ III-Плевен” ЕООД на телефон 0879 12 37 44, на ел. поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на място – на адреса на лечебното заведение.

 

При такова искане от Ваша страна е възможно да бъде необходимо да предоставите информация, потвърждаваща Вашата самоличност, като част от мерките за защита на данните, за да се гарантира, че лична информация не се предоставя на лице, което няма право да я получи.

 

Имате право да подадете оплакване по всяко време до Комисията за защита на личните данни, българският регулаторен орган по защита на данните.

Комисия за защита на личните данни:

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2

 

Телефон: 02/91 53 518

 

Електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Интернет страница: www.cpdp.bg.

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ ОТ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА „ДКЦ III-Плевен” ЕООД.

Каква информация събираме?

От посетителите на страницата не се събира лична информация.

Коментари

Ние не позволяваме поставянето на коментари от посетителите на страницата.

Файлове

Ние не позволяваме качването на файлове от посетителите на страницата.

Контакт

Ако се свържете с нас чрез методите за контакт описани на страницата ни, ние ще  използваме данните, които ни предоставите единствено за целите на кореспонденцията.

Cookies

Cookies файловете, който страницата използва не запазват лична информация и се използват само за да подсигурят нормалната работа.

Съдържание на трети страни

Възможно е на страницата да има връзки или съдържание генерирано от други сайтове. Тези сайтове имат свои регулации и политики за обработката на лични данни. Предвид това Потребителя разбира и се съгласява, че ние нямаме контрол над тях и не може да бъде отговорнo за тяхната дейност. Въпреки това ние държим на добрия имидж на нашите Сайтове и разчитаме на вашата обратна връзка за тези препратки, за да поддържаме високото качество на съдържанието, което предоставяме.

Споделяне на лични данни

Никаква лична информация на посетителите на нашата страница няма да бъде предоставяни на други организации или лица. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

Време, за което пазим личните данни

Лични данни свързани с кореспонденция между посетители на страницата и наши служители се пазят до приключване на периода, в който тази кореспонденция е полезна за посетителя.

Вашето съгласие

Ако имате съмнения, въпроси или оплаквания относно обработването на вашите данни, можете да подадете възражение в писмен вид с препоръчана поща до адрес: ж.к. “Сторгозия“, гр. Плевен или на  e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..